Geografická vycházka a terénní cvičení v Příhrazských skalách

Geografická vycházka a terénní cvičení v Příhrazských skalách

Ve středu 2. 11. proběhla další mezipředmětová terénní výuka v CHKO Český ráj - konkrétně v PR Příhrazské skály. Žáci se na trase zabývali několika tématy: ochranou přírody (chráněná území v ČR, problematika fragmentace krajiny silniční sítí), mapovými dovednostmi (orientace dle mapy), geologickým vývojem přírodní rezervace (druhohorní pískovcový fenomén a terciérní vulkanismus), přírodními riziky (svahovými pohyby), měřením meteorologických prvků (přesah do fyziky - závislost atmosférického tlaku na nadmořské výšce), mikro- a mezo- tvary reliéfu (voštiny, skalní soutěska, převisy), orientací v krajině dle významných bodů (cvičení na Mužském), místní florou (přesah do přírodopisu), pedologií (chemický pokus k určení obsahu CaCO3 v půdě) a mnohými dalšími tématy.

Kromě přesahu do přírodopisu, chemie, fyziky, dějepisu (Prusko-rakouská válka) a informatiky (práce s mobilními aplikacemi) byla terénní výuka i poměrně fyzicky náročná - dobrovolným úkolem bylo prolézt podzemní skalní rozsedlinou (přesah do tělesné výchovy). Cíle výuky postavené právě na této mezioborovosti tak byly s využitím různých forem a metod výuky (kooperativní výuka, metody brainstormingu či brainwritingu) naplněny. 

Žákům patří poděkování za jejich práci.

- Dominik Rubáš -